Algemene Voorwaarden Feliz 08

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Feliz 08) en de opdrachtgever (de cliënt). 

Indien een of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Art 2. Bedrijfsomschrijving

Feliz 08:
-Massage gericht op ontspanning en verlichting van klachten.
-Coaching gericht op begeleiding.
-Fotografie gericht op portretten.

Feliz 08 geeft geen medische massages. Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts en/of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

Art 3. Definities

 1. Opdrachtnemer: Feliz 08.
 2. Opdrachtgever: U als cliënt.
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Art 4. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever (cliënt) het intakeformulier ondertekent, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de dienstverleningen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting; nooit een resultaatverplichting.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien na totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een wijziging optreedt waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze van invloed kan zijn op de dienstverlening, dient de opdrachtgever opdrachtnemer terstond hierover te informeren.

Art 6. Tarieven en offertes

 1. De tarieven genoemd op website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Eerder gehanteerde prijzen, acties of ontvangen kortingen, gepubliceerd via de website, social media, mailing, folder op papier of mondeling toegezegd, zijn daarmee komen te vervallen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de opdrachtgever (cliënt). De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet betaald is door de opdrachtgever (cliënt).
 4. Bij maatwerk ontvangt de opdrachtgever vooraf een offerte, deze verplicht de opdrachtgever tot niets.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats à contant of per pintransactie na iedere behandeling en/of dienst, tenzij vooraf anders is afgesproken.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Wanneer niet binnen deze termijn wordt betaald, ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer een bericht en krijgt opdrachtgever alsnog 8 dagen om te betalen. Als niet binnen de 2e betalingstermijn wordt betaald, ontvangt opdrachtgever een aanmaning met € 5,00 administratie/aanmaningskosten. Wanneer factuur en kosten echter niet worden betaald, wordt de post uit handen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is Feliz08 gerechtigd verdere voortzetting op te schorten, totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan. Indien er problemen zijn m.b.t. de betaling, is het van belang hierover in overleg te treden, zodat er waar mogelijk hierover afspraken gemaakt kunnen worden.

Art.8. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting voortkomend uit een overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 4. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

Art 9. Tekortkomingen, afspraken verzetten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van o.a. ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, en in geval van fotografie beperkt daglicht door weersomstandigheden, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Indien opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij de opdrachtnemer. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Dit geldt ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Art 10. Toeslagen

 1. Voor (stoel)massages op locatie geldt een ander tarief.
 2. Bij (stoel)massages op locatie wordt een (reis)toeslag in rekening gebracht.

Art 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
 2. De geheimhoudingsverplichting is op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen van toepassing.
 3. Het kan zijn dat opdrachtnemer een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
 4. Ziet opdrachtnemer in de situatie van opdrachtgever, of van zijn/haar kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreekt opdrachtnemer dit met opdrachtgever. Opdrachtnemer laat het in eerste instantie aan opdrachtgever om verandering in te zetten, eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er echter niets dat het gevaar doet wijken, dan hanteert opdrachtnemer de richtlijnen o.a. omtrent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 5. Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
 6. Opdrachtnemer staat open voor de mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid, andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als coaching gezien. Hiervoor wordt door opdrachtnemer het uurtarief van coaching in rekening gebracht. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop.

Art 12. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Art 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, materiële en /of immateriële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Feliz08.
 3. Opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen.
 4. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuze, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 6. Opdrachtnemer werkt v.w.b. begeleiding oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 8. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk.
 9. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor ongevallen in en rondom de locatie alwaar de behandeling, begeleiding wordt gegeven en/of fotografie plaatsvindt.
 10. Wanneer de hulpvraag buiten de expertise van opdrachtnemer ligt, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar een collega of andere professionals.
 11. Opdrachtnemer is v.w.b. fotografie niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn of haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 12. Indien de opdrachtgever zelf producten bestelt van de door opdrachtnemer aangeleverde digitale bestanden, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
 13. Bij technische problemen in het kader van fotografie is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de geleden schade en/of de gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten. Bij diefstal of plotseling, onverwachts, technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van apparatuur, geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Opdrachtgever kan opdrachtnemer niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Art. 15. Coaching – Begeleiding

 1. Opdrachtnemer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat opdrachtnemer zich volledig zal inspannen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag en op de cliënt. Garantie voor het resultaat kan opdrachtnemer niet geven. In het geval dat gestelde doelen niet bereikt worden, zal advies volgen voor mogelijkheden voor een vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van opdrachtnemer, dan wordt opdrachtgever/client doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.
 3. De duur van de begeleiding wordt in onderling overleg overeengekomen. Bij een korte begeleiding vindt er tussentijds 1 evaluatie plaats en daarna een eindevaluatie. Bij een langere begeleiding vindt er elke 8 à 10 weken een (tussentijdse) evaluatie plaats middels een kort gesprek en verslag. Hierin wordt tevens aangegeven of verdergaande behandeling zinvol of noodzakelijk is.

Art. 16. Kinderen

 1. Bij massage en fotografie van kinderen is de ouder/verzorger altijd aanwezig.
 2. In het geval van coaching brengt de ouder het kind en haalt het kind na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer op. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Het laatste kwartier van de coaching sessie is er gelegenheid om te zien wat het kind heeft gedaan of gemaakt en wordt de sessie kort besproken.

Art. 18. Fotografie

 1. Op de gemaakte foto’s van opdrachtnemer rust auteursrecht.
  Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s, tenzij hier een expliciete afspraak over is gemaakt. U geeft automatisch toestemming aan de fotograaf om de foto’s (ook de bewerkte foto’s die niet door u zijn uitgekozen) te gebruiken voor publicatiedoeleinden voor o.a. de website, social media, promoties, portfolio, flyers, exposities, wedstrijden, commerciële doeleinden en dergelijke. Indien u niet wilt dat uw foto’s worden gebruikt, dan kunt u dit aangeven tijdens de fotoshoot.
 2. Het is niet toegestaan om de beelden zelf te bewerken.
 3. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder de nadrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
 4. Bij plaatsing op social media, of voor gebruik van commerciële doeleinden, dient u opdrachtnemer te vermelden, tenzij anders afgesproken.
 5. Er gelden twee uitzonderingen op bovenstaande publicatievoorwaarden:
  • Foto’s mogen door u worden gestuurd naar modellen- en castingbureau’s die de foto’s online mogen gebruiken t.b.v. uw portfolio. Echter deze foto’s mogen vervolgens niet gebruikt worden ter promotie van het modellen- of castingbureau.
  • Voor zakelijke opdrachten gelden geen vernoemingsvoorwaarden. Ook mogen deze foto’s op uw eigen commerciële website gebruikt worden en op Social Media zoals LinkedIn.
 6. Opdrachtnemer maakt zelf een selectie uit de foto’s die gemaakt zijn. Er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door opdrachtnemer bepaald.
  Na de bewerking ontvangt u een online album waaruit u een selectie kunt maken van de foto’s die u graag wilt ontvangen. Deze worden vervolgens via We-Transfer verstuurd.

Art. 17. Overmacht

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Art 19. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer heeft het recht de voorwaarden, zonder voorafgaande melding, te wijzigen.