Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FELIZ 08

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Massagepraktijk Feliz 08) en de opdrachtgever (de cliënt).
Indien een of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Art 2. Bedrijfsomschrijving

Massagepraktijk Feliz 08. Massage gericht op ontspanning en verlichting van klachten.
Massagepraktijk Feliz 08 geeft geen medische massages. Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts en/of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

Art 3. Definities

1. Opdrachtnemer: Massagepraktijk Feliz 08.
2. Opdrachtgever: U als cliënt.
3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Art 4. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever (cliënt) het intakeformulier ondertekent, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de dienstverleningen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting; nooit een resultaatverplichting.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien na totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een wijziging optreedt waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze van invloed kan zijn op de dienstverlening, dient de opdrachtgever opdrachtnemer terstond hierover te informeren.

Art 6. Tarieven en offertes

1. De tarieven genoemd op website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Eerder gehanteerde prijzen, acties of ontvangen kortingen, gepubliceerd via de website, social media, mailing, folder op papier of mondeling toegezegd, zijn daarmee komen te vervallen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de opdrachtgever (cliënt). De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet betaald is door de opdrachtgever (cliënt).

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling vindt plaats à contant of per pintransactie na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

Art.8. Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting voortkomend uit een overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
2. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
3. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
4. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

Art 9. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Indien opdrachtgever een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij de opdrachtnemer. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Dit geldt ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Art 10. Toeslagen

1. Voor massages op locatie geldt een ander tarief.
2. Bij massages op locatie wordt een (reis)toeslag in rekening gebracht.

Art 11. Geheimhouding.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
2. De geheimhoudingsverplichting is op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen van toepassing.

Art 12. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Art 13. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, materiële en /of immateriële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
3. Opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen.
4. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuze, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
6. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk.
7. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor ongevallen in en rondom de locatie alwaar de massage wordt gegeven.

Art. 14. Overmacht

1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Art 16. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

Aanvullende bepalingen bovenop bovengenoemde artikelen inzake Producten Webshop

Art 17. Gebreken en onderzoek Producten Webshop

1. Opdrachtgever dient het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken of het product qua kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met datgene wat is overeengekomen.
2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
3. Niet zichtbare tekorten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
4. Na constatering van een tekortkoming in een product dient de opdrachtgever datgene te doen dat de schade voorkomt of beperkt. Eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling zijn daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Art 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De opdrachtgever heeft geen enkele aanspraak op opdrachtnemer wegens gebreken in of met betrekking tot de door opdrachtnemer geleverde producten. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet van opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen; het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten; het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor:
– de kwaliteit en samenstelling van producten bij doorverkoop. De leverancier van deze producten is hiervoor verantwoordelijk;
– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de (milieu)wetgeving is gewijzigd na levering;
– voor schade ten gevolge van gebruik door opdrachtgever niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
– schade ontstaan nadat opdrachtgever het product heeft bewerkt en/of daaraan stoffen zijn toegevoegd zonder medeweten van opdrachtnemer.
7. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg.
8. Opdrachtgever dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan opdrachtgever opdrachtnemer niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
9. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.
10. Iedere vordering op opdrachtnemer, tenzij deze door opdrachtnemer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten.

Art 19. Gebreken transport, reclames en retour Producten Webshop

1. De bepalingen onder de kop Verzending en retournering webshop vermeld op de website zijn van toepassing. Onderstaande zijn aanvullende bepalingen en/of bepalingen ter verduidelijking.
2. Indien en voor zover opdrachtnemer verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door opdrachtnemer bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
3. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan opdrachtnemer te worden gemeld.
4. Overige reclames dienen schriftelijk direct na ontdekking aan opdrachtnemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. De reclames dienen in ieder geval binnen 14 dagen na levering aan opdrachtnemer te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op opdrachtnemer.
5. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
6. Indien de opdrachtgever reclameert is hij verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van opdrachtnemer te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
7. Retourzendingen naar aanleiding van schade bij verzending worden uitsluitend door opdrachtnemer geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn, niet van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8. De opdrachtgever dient het de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van opdrachtnemer voor de retourzendingen en het versturen in de originele verpakking c.q. emballage, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
9. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten .
10. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
11. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
12. Iedere rechtsvordering van opdrachtgever op opdrachtnemer verjaart na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

ALGEMENE VOORWAARDEN FELIZ 08 MASSAGE OPLEIDINGEN BETREFFENDE SCHOLING M.B.T. MASSAGE

Art 20. Definities en begrippen

1. Feliz 08 massage opleidingen: het opleidingsinstituut dat kennis en vaardigheden overdraagt op het gebied van massage en etherische oliën;
2. Cursus(sen): Hieronder worden verstaan les(sen), workshop(s), en/of trainingen met een verschillende tijdsduur afhankelijk van de zwaarte van de inhoud van deze cursus(sen), waarbij kennis en vaardigheden wordt overgedragen aan de deelnemer. Indien de deelnemer les(sen) heeft gevolgd en naar het oordeel van de docent, verbonden aan Feliz 08 massage opleidingen, de benodigde kennis en vaardigheden voldoende beheerst, ontvangt de deelnemer een certificaat. Bij deelname aan workshop(s) en training(en) wordt geen certificaat verstrekt. Afhankelijk van de zwaarte van de inhoud van de les(sen), workshop(s) en/of trainingen kan de benodigde kennis en vaardigheden door de betreffende docent worden getoetst;
3. Deelnemer: een natuurlijk persoon of een door een natuurlijk persoon vertegenwoordigde rechtspersoon die deelneemt aan les(sen), workshop(s) en/of training(en), zoals in artikel 20.2 omschreven;
4. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht van een deelnemer enerzijds en Feliz 08 massage opleidingen anderzijds betreffende het volgen en het leveren van een cursus als bedoeld in Artikel 20.2.

Art 21. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Feliz 08 massage opleidingen en de deelnemer. Afwijkingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Feliz 08 massage opleidingen overeengekomen worden.
2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Feliz 08 massage opleidingen voor de uitvoering, waarbij derden betrokken dienen te worden. De directie van Feliz 08 massage opleidingen is immers geheel bekend met de inhoud van iedere aangeboden cursus.
3. Bij eventuele nietigheid dan wel vernietiging van een of meer bepalingen in de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen in de algemene voorwaarden geheel en volledig van toepassing.
4. Indien de deelnemer zich inschrijft voor les(sen), workshop(s) en of training(en), geeft hij/zij hiermee tevens te kennen kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, welke digitaal zijn weergegeven dan wel schriftelijk zijn toegestuurd bij het aanmeldingsformulier. Na de datum inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos ongedaan gemaakt kan worden.
5. De kosten van de cursus(sen), zoals bedoeld in Artikel 20.2, zijn op de website van Feliz 08 weergegeven en het betreffen de actuele prijzen. Een voorbehoud wordt gemaakt inzake druk- en zetfouten in overig reclamemateriaal.

Art 22. Aanmelding

1. Aanmelding voor een cursus als bedoeld in Artikel 20.2 met een in het cursusoverzicht vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de aspirant deelnemer via een inschrijfformulier op de website van Feliz 08. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de aspirant deelnemer zo spoedig mogelijk een bevestiging van de aanmelding dan wel een verzoek om nadere informatie indien Feliz 08 massage opleidingen hiertoe aanleiding ziet.
2. Na ontvangst van de (eventueel aanvullende) informatie beoordeelt Feliz 08 massage opleidingen of overgegaan kan worden tot toelating. Indien de aspirant deelnemer een handicap of andere eigenschappen heeft waardoor het volgen van een cursus als bedoeld in Artikel 20.2  bemoeilijkt kan worden, maakt de deelnemer hiervan bij aanmelding uit eigen beweging melding en zal er, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, een gesprek plaatsvinden tussen de aspirant deelnemer en de betreffende docent van Feliz 08 massage opleidingen. Op basis van de in dit gesprek aangedragen nadere achtergrondinformatie wordt door Feliz 08 massage opleidingen besloten of zij met de aspirant deelnemer een overeenkomst aangaat.
3. De aspirant deelnemer dan wel deelnemer is verplicht om iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (e-mail, adres, telefoonnummer enz.) direct en bij voorkeur per email aan Feliz 08 massage opleidingen door te geven.
4. Feliz 08 massage opleidingen is eerst gehouden tot uitvoering van de dienstverlening nadat zij de aanmelding schriftelijk bevestigd heeft en nadat volledige betaling van de cursus-/deelnamekosten door de aspirant deelnemer heeft plaatsgevonden.
5. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
6. Met de aanmelding geeft de aspirant deelnemer te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Tevens geeft u met de aanmelding aan volledig gezond te zijn, tenzij hetgeen onder Artikel 22.2 is vermeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Feliz 08 massage opleidingen.

Art 23. Annulering, wijziging en overmachtsituaties

1. Feliz 08 massage opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers (minimum aantal deelnemers: 4) of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Feliz 08 massage opleidingen een passend alternatief aanbieden.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld plotselinge ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot een persoon en/of materialen waardoor het niet mogelijk is om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Feliz 08 massage opleidingen te garanderen, heeft Feliz 08 massage opleidingen het recht om de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
3. In het geval van overmacht waaronder ziekte van de zijde van Feliz 08 massage opleidingen, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waardoor Feliz 08 massage opleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Feliz 08 massage opleidingen de cursus annuleren, onderbreken en/of verplaatsen.
4. In het geval van wijziging van de cursusdata door Feliz 08 massage opleidingen zal de aspirant deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Kosteloze annulering is mogelijk, indien de aspirant deelnemer op de gewijzigde data niet kan deelnemen. Reeds gestorte betalingen worden binnen 14 dagen na de datum kennisneming van een dergelijke annulering teruggestort aan de aspirant deelnemer.
5. In het geval van annulering van een cursus door Feliz 08 massage opleidingen krijgt aspirant deelnemer de keuze om de cursusdatum te wijzigen dan wel over te gaan tot kosteloze annulering, waarbij reeds verrichte betalingen binnen 14 dagen na kennisneming van de keuze om kosteloze annulering zullen worden teruggestort.

Art 24. Wijziging en annulering door deelnemer

1. Het is voor de aspirant deelnemer niet mogelijk om verandering aan te brengen in de cursusdata, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Voor het omzetten van een cursus als bedoeld in Artikel 20.2 of in de data waarop deze cursus wordt gegeven, wordt tot 3 weken voor de datum aanvang van de cursus €25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor aanvang de cursus €50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de in Artikel 24.3 beschreven annuleringskosten in rekening gebracht.
2. Annulering en wijziging door de aspirant deelnemer van een cursus dient steeds schriftelijk per brief dan wel per e-mailbericht plaats te vinden.
3. Afhankelijk van de datum ontvangst van de schriftelijke annulering door Feliz 08 massage opleidingen, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvangsdatum van de cursus €25,00.
b. Tussen 6 en 2 weken voor aanvangsdatum van de cursus €50,00.
c. Binnen 2 weken voor aanvangsdatum van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
4. Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring.
Betaald lesgeld wordt naar rato terugbetaald. De doktersattest dient binnen 2 weken na de betreffende cursusdatum bij het opleidingsinstituut aanwezig te zijn.
5. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels overlegging van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt naar rato terugbetaald.

Art 25. Betaling

1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn voldaan en gestort te zijn op de rekening van Feliz 08 massage opleidingen o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.
2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim en zullen de cursuskosten vermeerderd worden met de wettelijke rente. Bijkomende kosten i.v.m. dit verzuim, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van €40,00.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen om het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Dit is uitsluitend mogelijk voor de aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Feliz 08 massage opleidingen gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. In dat geval vervalt het recht tot toegang van de oorspronkelijke deelnemer, ook wanneer alsnog contante betaling aangeboden wordt door deze oorspronkelijke deelnemer.
4. Afsluitende toets.
De kosten van de afsluitende toets van cursussen, waarvoor een certificaat kan worden ontvangen zijn vervat in het cursusgeld, tenzij anders vermeld. Hertoetsing is mogelijk op verzoek van de deelnemer en na akkoord van Feliz 08 massage opleidingen.
Voor een hertoets wordt €50,00 in rekening gebracht.
De kosten van een hertoets dient voor aanvang van de betreffende hertoets te zijn voldaan door de deelnemer. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de cursist de toegang tot het hertoets geweigerd.

Art 26. Eigendomsrechten

1. Alle rechten van het door Feliz 08 massage opleidingen verstrekte cursusmateriaal en het door Feliz 08 massage opleidingen verstrekte documentatiemateriaal berusten uitsluitend bij Feliz 08 massage opleidingen, voor zover deze niet bij anderen berusten.
2. Het is zonder toestemming van de eigendomsgerechtigde niet toegestaan om door hem ontwikkeld cursusmateriaal en -documentatie in welke vorm dan ook openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te gebruiken voor cursussen, die niet door Feliz 08 massage opleidingen wordt gegeven.
3. Schriftelijke toestemming van Feliz 08 massage opleidingen is noodzakelijk, indien men beeld- en/of geluidsopnamen wenst te maken tijdens cursussen als bedoeld in Artikel 20.2.

Art 27. Aansprakelijkheid

1. De deelnemer aan cursus(sen), als bedoeld in Artikel 20.2 is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade als gevolg van zijn/haar eigen handelen of nalaten.
2. Feliz 08 massage opleidingen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens lestijd of in verband met massagewerkzaamheden, zowel direct als indirect, behoudens indien er sprake is van grove schuld/opzet. De deelnemer aan de cursus als bedoeld in Artikel 20.2 vrijwaart Feliz 08 massage opleidingen uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de deelnemer of door c.q. vanwege derden.
3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 27.2 is de aansprakelijkheid van Feliz 08 massage opleidingen te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
4. Feliz 08 massage opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van de persoonlijke bezittingen van de betreffende deelnemers en tevens niet voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor tijdens dan wel na de cursus.
5. Feliz 08 massage opleidingen is niet aansprakelijk voor klachten, ontstaan door nalatigheid of het in gebreke blijven van de deelnemer, zoals het niet (vooraf) melden van lichamelijke klachten of ziektes.
6. Feliz 08 massage opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens door de (aspirant-)deelnemer.
7. Feliz 08 massage opleidingen is nooit aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.
8. Feliz 08 massage opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen de deelnemer doet met de kennis, die hij heeft opgedaan in de cursus als bedoeld in Artikel 20.2

Art 28. Uitsluiting van deelname

Feliz 08 massage opleidingen heeft het recht om deelnemers, die door hun gedrag, het niet nakomen van gemaakte afspraken of anderszins het normale verloop van een cursus als bedoeld in Artikel 20.2 belemmeren dan wel bemoeilijken, van verdere deelneming aan een dergelijke cursus uit te sluiten.
Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de cursusdeelnamekosten onverlet.

Art 29. Geheimhouding

Alle informatie die door (aspirant-)deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor zowel Feliz 08 massage opleidingen en de docenten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor vastlegging en adequate uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen Feliz 08 massage opleidingen en de betreffende (aspirant-)deelnemer, t.b.v. serviceverlening en voor informatieverstrekking over de overige activiteiten van Feliz 08 massage opleidingen.
Feliz 08 beschikt over een privacyverklaring, welke digitaal op de website beschikbaar is en tevens voor Feliz 08 massage opleidingen geldt en waaraan het opleidingsinstituut zich houdt.

Art 30. Klachten/Geschillen

Bij klachten over de kwaliteit van de cursus als bedoeld in Artikel 20.2 dan wel indien een deelnemer van oordeel is dat Feliz 08 massage opleidingen de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet c.q. onvoldoende nakomt, kan een en ander als klacht ter kennis worden gebracht aan de directie van Feliz 08 massage opleidingen middels een aangetekend schrijven.

Een klacht wordt door de directie van Feliz 08 massage opleidingen als ontvankelijk beschouwd indien:
1. Er (mogelijk) sprake van is, dat een rechtstreeks belang van de klager geschaad is;
2. De klacht moet binnen 1 week na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft zijn ingediend, een en ander voor zover er geen wettelijke termijn voor is gesteld.

In alle overige gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk aangemerkt.

Met ingang van datum ontvangst van deze schriftelijke klacht treedt de klachtenprocedure in werking.

Indien er sprake is van niet ontvankelijkheid, wordt dit binnen 2 weken na ontvangst van de klacht aan klager medegedeeld.

Bij ontvankelijkheid verplicht de directie van Feliz 08 massage opleidingen zich om de betreffende klacht uiterlijk binnen 2 weken na datum ontvangst met klager te bespreken en te trachten tot een bevredigende oplossing te komen. Tevens vindt een mondelinge toelichting plaats betreffende de verdere procedure van de klachtenafhandeling.

De directie stelt na het eerste contact met de klager en indien de klacht ontvankelijk is, een onderzoek in naar de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, nadat klager in de gelegenheid is gesteld om een nadere mondelinge toelichting te geven op de klacht.

T.b.v. het nader onderzoek naar de feiten, kan door Feliz 08 massage opleidingen gerichte informatie worden ingewonnen en kunnen relevante stukken worden ingezien met schriftelijke toestemming van klager of diens wettelijke vertegenwoordiger, zulks met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.

De directie van Feliz 08 massage opleidingen stelt zich als doel om klager in kennis te stellen van haar oordeel binnen 4 weken na datum ontvangst van de schriftelijke klacht. Indien binnen deze termijn geen afgewogen oordeel kan worden gegeven, dan stelt de directie van Feliz 08 massage opleidingen klager met redenen omkleed hiervan op de hoogte en geeft zij een gewijzigde termijn aan waarbinnen zij naar verwachting tot een oordeel kan komen.

Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van Feliz 08 massage opleidingen richting klager zijn te allen tijde bindend.

Bij geschillen betreffende de overeenkomst kan er een onafhankelijke derde als mediator worden ingehuurd. Externe mediator: TEN Advocaten ten Den Bosch. Het onafhankelijke oordeel van deze mediator is bindend voor Feliz 08 massage opleidingen. De verzend- en onderzoekskosten van de mediator komen ten laste van de klager. Mocht blijken dat Feliz 08 massage opleidingen de zaak foutief heeft behandeld, dan worden genoemde verzend- en onderzoekskosten aan afnemer vergoed. Eventuele consequenties voor Feliz 08 massage opleidingen worden zo snel als mogelijk afgehandeld.

In aanvulling op bovenstaande is in het kader van een geschil het Nederlands recht van toepassing.

De klachtenprocedure wordt als beëindigd beschouwd, indien:
1. Feliz 08 massage opleidingen overeenstemming heeft bereikt met klager betreffende de afhandeling van de klacht;
2. Klager schriftelijk heeft te kennen gegeven af te zien van verdere afhandeling van de klacht en derhalve de klacht heeft ingetrokken;
3.  Klager en beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht en de klacht overgegeven is aan een onafhankelijk mediator.

De uitslag van de klacht c.q. het dossier wordt minimaal 1 jaar bewaard in ons archief.

Art 31. Bereikbaarheid

1. Vragen van administratieve of inhoudelijke aard kunnen telefonisch, per e-mail of via het contact-formulier van de site gesteld worden.
2. Vragen van administratieve aard worden per omgaande, uiterlijk 24 uur na ontvangst van eventuele voicemail, e-mail of contact-formulier beantwoord. Mocht het langere verwerkingstijd vragen, dan ontvangt de (aspirant-)deelnemer een indicatie wanneer antwoord kan worden gegeven op de vragen.
3. Vragen van inhoudelijke aard Feliz 08 massage opleidingen worden binnen 1 week na ontvangst van eventuele voicemail, e-mail of contact-formulier beantwoord. Mocht het langere verwerkingstijd vragen, dan ontvangt de (aspirant-)deelnemer een indicatie wanneer antwoord kan worden gegeven op de vragen

Art 32. Bijzondere bepalingen

1. De (aspirant-)deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens deelname aan een cursus in een goede fysieke en mentale gezondheid verkeert en zowel fysiek en mentaal in staat is de voorgestelde oefeningen te doen. Deelname aan een oefening is te allen tijde geheel vrijwillig.
2. De aspirant deelnemers geeft door middel van inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande deze algemene voorwaarden.
3. Feliz 08 massage opleidingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Art 33. Gezondheidsverklaring

De (aspirant-)deelnemer geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Feliz 08 massage opleidingen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Versie 12 januari 2019.