Privacy verklaring

 

Privacy Verklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van de eenmanszaak Feliz 08 (“Feliz 08”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Feliz 08 is statutair gevestigd te Haagstraat 5 (5342 NC) te Oss en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68451482. Feliz 08 is per e-mail te bereiken via info@Feliz 08.nl en telefonisch via 06-26704747.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Feliz 08 inclusief Feliz 08 massage opleidingen omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Feliz 08 aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van Feliz 08 en Feliz 08 massage opleidingen.
Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u geen gebruik te maken van de diensten van Feliz 08 en/of Feliz 08 massage opleidingen.

De verwerking van persoonsgegevens door Feliz 08/Feliz 08 massage opleidingen valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Feliz 08/Feliz 08 massage opleidingen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website invult. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor om een afspraak te bevestigen of om specifieke vragen over behandelingen te beantwoorden. Mailbehandeling vindt plaats op een computer waar alleen Feliz 08 toegang toe heeft. Toegang tot de computer is beveiligd met een wachtwoord en een firewall.

Bovendien worden persoonsgegevens verwerkt als u het inschrijfformulier voor een te volgen workshop of cursus invult. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, geslacht, geboortedatum, eventueel bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel door u aan te geven bijzonderheden alsmede de naam die op het af te geven certificaat dient te worden vermeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om inschrijving voor een workshop of cursus te realiseren en te bevestigen, c.q. een correcte beslissing te kunnen nemen over het al dan niet sluiten van een overeenkomst met u als ook het kunnen uitgeven van een certificaat van deelname. Mailbehandeling vindt plaats op een computer waar alleen Feliz 08 toegang toe heeft. Toegang tot de computer is beveiligd met een wachtwoord en een firewall.

Daarnaast worden uw gegevens verwerkt als u uzelf aanmeldt of u zich door Feliz 08 laat aanmelden als nieuwe distributeur bij Young Living. In dit geval worden uw lidmaatschapsnummer, pin Young Living en bankrekeningnummer schriftelijk, niet digitaal, opgeslagen. Dit om u in de eerste periode als nieuwe distributeur te begeleiden in uw contact met de klantenservice en in dit kader ook het aan-/afmelden van Essential Rewards, het spaarprogramma van Young Living. Het bankrekeningnummer wordt gebruikt om evt. korting die u i.v.m. aanschaf via mij krijgt naar u over te maken.

Ook worden uw gegevens opgeslagen als u een itovi-scan door Feliz 08 laat maken. In dit geval wordt er via een app op de telefoon om uw naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer en al dan niet zwanger zijn gevraagd. Dit ten behoeve van het laten opstellen van een gedegen scan, zodat beoordeeld kan worden welke oliën ondersteunend kunnen zijn in uw situatie. De betreffende telefoon is voorzien van wachtwoord en wordt enkel door Feliz 08 gebruikt.

NB: Tevens dient u een overeenkomst te ondertekenen. Er wordt gevraagd om de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, hoe u bij Feliz 08 terecht bent gekomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de oliën geen medicijnen betreffen en dat er geen diagnoses worden gesteld. Bij klachten van welke aard dan ook wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Deze overeenkomst heeft als doel om geen misverstanden te laten ontstaan over de werking van de scan en de oliën.

Daarnaast worden uw gegevens opgeslagen als u tijdens het intakegesprek het intakeformulier invult. Op dit formulier is ook aangegeven welke gegevens u dient in te vullen. Dit zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, beroep, sport/hobby, gezinssamenstelling, hoe u bij Feliz 08 terecht bent gekomen, en medische gegevens. Dit ten behoeve van het opstellen van een gedegen massageplan, om te kunnen beoordelen of er sprake is van contra-indicaties en waar nodig het mogelijk maken van een degelijke doorverwijzing naar een (andere) specialist. Dit is een schriftelijk, niet digitaal, formulier.

In het geval van Relax Kids coaching en kinderworkshops zal gevraagd worden om het invullen van een schriftelijk, niet digitaal, toestemmingsformulier. Er wordt gevraagd om de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer (voor in noodgevallen), relatie tot het kind, e-mailadres, naam van het kind, geboortedatum, of er sprake is van een emotioneel/gedragsprobleem, een medische aandoening, of er gebruik wordt gemaakt van een epi-pen, of er sprake is van medicatie, of het kind zelf bereid is de lessen/workshop te volgen, en wie het kind ophaalt. Tevens wordt er uitdrukkelijk toestemming gevraagd of uw kind mag deelnemen aan de lessen/workshop en of er foto’s en video’s mogen worden gemaakt voor PR-doeleinden.

Dit om voor iedereen duidelijk te hebben waar al dan niet toestemming voor wordt gegeven, om bij evt. calamiteiten ouders te kunnen bereiken en evt. te handelen indien noodzakelijk.

Indien u gebruik maakt van de webshop worden de volgende gegevens t.b.v. beoordeling, verzending en evt. retourzending opgeslagen: naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer, en hoe u bij Feliz 08 terecht bent gekomen.

Vraagt u bij mij een offerte op, dan verwerk ik uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als u mij een opdracht heeft gegeven, dan verwerk ik die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dat zijn in ieder geval uw naam, uw email-adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van vijftien jaar opgeslagen. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming die u hiervoor geeft tijdens het invullen van het contact-/inschrijfformulier op de website, het (door Feliz 08 laten) aanvragen van een distributeursovereenkomst van Young Living, het doen van een bestelling via de webshop, het invullen van het intake/toestemmingsformulier, het ondertekenen van een overeenkomst, of het opvragen van een offerte. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk voor het leveren van de diensten, aangeboden door Feliz 08. De gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Feliz 08 te verstrekken, is Feliz 08 niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Feliz 08 niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke gevallen bij u.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Feliz08 verwerkt bijzondere categorieën persoonsgegevens van u. Dit zijn namelijk gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te verzamelen zodat Feliz08 de juiste behandeling bij u kan uitvoeren zonder uw gezondheid te schaden en/of kan handelen waar nodig. De verzameling van deze gegevens gebeurt niet digitaal, maar via een schriftelijk intakeformulier/toestemmingsformulier dat wordt ingevuld tijdens het intakegesprek of voor de lessen/workshop. Door het ondertekenen van dit intakeformulier/toestemmingsformulier geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft. Deze gegevens worden ook niet digitaal opgeslagen, maar in een afgesloten ruimte waar enkel Feliz08 toegang tot heeft.

Cookies

Feliz 08 maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Feliz 08 bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Feliz 08 om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op Feliz 08 inclusief Feliz 08 massage opleidingen.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Feliz 08. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Feliz 08 is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Feliz 08 raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Enkele persoonsgegevens, maar niet uw bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt door bedrijven die door Feliz 08 zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat Feliz 08 helpt met de marketing, zoals Google Analytics. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Feliz 08. Uw gegevens worden niet doorverkocht.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Feliz 08 op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Feliz 08 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De computer van Feliz 08 is voorzien van een wachtwoord, een firewall, de website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden en de telefoon van Feliz 08 die voor scans wordt gebruikt is tevens voorzien van een wachtwoord. Daarnaast worden veel gegevens niet digitaal opgeslagen.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Feliz 08 beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Feliz 08 met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt van deze rechten gebruik maken door te mailen naar info@www.feliz08.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over Feliz 08 met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@www.feliz08.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via de volgende link: Klacht indienen bij de AP.