Privacy-verklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van de eenmanszaak Feliz 08 (“Feliz 08”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Feliz 08 is statutair gevestigd te Haagstraat 5 (5342 NC) te Oss en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68451482. Feliz 08 is per e-mail te bereiken via
info@feliz08.nl en telefonisch via 06-27229983.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Feliz 08 omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Feliz 08 aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van Feliz 08.
Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u geen gebruik te maken van de diensten van Feliz 08.

De verwerking van persoonsgegevens door Feliz 08 valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Feliz 08 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Feliz08 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website, worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn echter geen persoonsgegevens.

Op de website staat een verwijzing naar de Social Media kanalen, Instagram en Facebook. Hier worden geen specifieke persoonsgegevens mee gedeeld. Maar aangezien u ons hier volgt, zal uw naam hier bekend zijn. In de privacyverklaringen van deze kanalen kunt u lezen hoe zij omgaan met privacy.

Persoonsgegevens worden verwerkt als u het contactformulier op de website invult. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor om een afspraak te bevestigen of om specifieke vragen over behandelingen en/of diensten te beantwoorden. Mailbehandeling vindt plaats op een computer waar alleen Feliz 08 toegang toe heeft. Toegang tot de computer is beveiligd met een wachtwoord en een firewall.

Ook worden uw gegevens opgeslagen als u een itovi-scan door Feliz 08 laat maken. In dit geval wordt er via een app op de telefoon om uw naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer en al dan niet zwanger zijn gevraagd. Dit ten behoeve van het laten opstellen van een gedegen scan, zodat beoordeeld kan worden welke oliën ondersteunend kunnen zijn in uw situatie. De betreffende telefoon is voorzien van wachtwoord en wordt enkel door Feliz 08 gebruikt.
Tevens dient u dan een overeenkomst te ondertekenen. Er wordt gevraagd om de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, hoe u bij Feliz 08 terecht bent gekomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de oliën geen medicijnen betreffen en dat er geen diagnoses worden gesteld. Bij klachten van welke aard dan ook wordt geadviseerd een arts te raadplegen. Deze overeenkomst heeft als doel om geen misverstanden te laten ontstaan over de werking van de scan en de oliën.

Uw gegevens worden opgeslagen als u tijdens het intakegesprek voor een massage het intakeformulier invult. Op dit formulier is ook aangegeven welke gegevens u dient in te vullen. Dit zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, beroep, sport/hobby, gezinssamenstelling, hoe u bij Feliz 08 terecht bent gekomen, en medische gegevens. Dit ten behoeve van het opstellen van een gedegen massageplan, om te kunnen beoordelen of er sprake is van contra-indicaties en waar nodig het mogelijk maken van een degelijke doorverwijzing naar een (andere) specialist. Dit is een schriftelijk, niet digitaal, formulier.

Uw gegevens worden opgeslagen als u het intakeformulier voor coaching invult. Op dit formulier is ook aangegeven welke gegevens u dient in te vullen. Dit zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssamenstelling en bijzonderheden, reden van aanmelding, mogelijke oorzaken, wensen, welke stappen al ondernomen zijn, uw karakter, hobby’s, gezondheid en bijzonderheden. Daarnaast kunnen specifieke vragenlijsten zijn toegevoegd om de mate van stress aan te geven en om aan te geven op welke levensgebieden ontwikkeling gewenst is. Dit ten behoeve van het opstellen van een gedegen plan van aanpak en waar nodig het mogelijk maken van een degelijke doorverwijzing naar een (andere) specialist.

Vraagt u bij mij een offerte op, dan verwerk  ik uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als u mij een opdracht heeft gegeven, dan verwerk ik die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dat zijn in ieder geval uw naam, uw email-adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

De persoonsgegevens voor een termijn van vijftien jaar opgeslagen. Hiermee kan ook voldaan worden aan de eisen van de belastingdienst en de financiële administratie. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming die u hiervoor geeft tijdens het invullen van het contact-/inschrijfformulier op de website, het invullen van het intake/toestemmingsformulier, het ondertekenen van een overeenkomst, of het opvragen van een offerte. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk voor het leveren van de diensten, aangeboden door Feliz 08. De gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Feliz 08 te verstrekken, is Feliz 08 niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Feliz 08 niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke gevallen bij u.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Feliz08 verwerkt bijzondere categorieën persoonsgegevens van u. Dit zijn namelijk gegevens over uw gezondheid.

Massage

Deze gegevens zijn noodzakelijk om te verzamelen zodat Feliz08 een op dat moment passend lijkende behandeling kan geven en/of kan handelen waar nodig. De verzameling van deze gegevens gebeurt niet digitaal, maar via een schriftelijk intakeformulier/toestemmingsformulier dat wordt ingevuld tijdens het intakegesprek. Door het ondertekenen van dit intakeformulier/toestemmingsformulier geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft en/of er voldaan dient te worden aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden ook niet digitaal opgeslagen, maar in een afgesloten kast waar enkel Feliz08 toegang tot heeft.

Coaching

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Feliz 08 een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, het intakeformulier, het coachplan en minimaal het verslag van de sessie op papier voor goede opvolging in eventuele vervolgsessies. Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. de huisarts. Deze gegevens worden nooit aan derden (bijvoorbeeld een verwijzing naar een andere behandelaar of voor het gebruik van waarneming) verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft en/of er voldaan dient te worden aan een wettelijke verplichting of specifieke richtlijnen (o.a. omtrent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld). Feliz 08 doet haar uiterste best uw privacy te waarborgen. De gegevens worden in een afgesloten kast bewaard of digitaal verwerkt.

Massage en coaching

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feliz08.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Feliz 08 maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Feliz 08 bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Feliz 08 om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van je browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Lees meer over wat cookies zijn op de website van veilig internetten.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op Feliz 08.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Feliz 08. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Feliz 08 is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Feliz 08 raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Enkele persoonsgegevens, maar niet uw bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt door bedrijven die door Feliz 08 zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bepaalde webapplicaties. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Antagonist:

De website is ontwikkeld met software van Antagonist. Je kunt hier hun privacy beleid lezen. Met Antagonist is een verwerkersovereenkomst gesloten.

WordPress:

Onze website werkt met het Content Management Systeem (CMS) WordPress. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Antagonist. Wij delen geen informatie met WordPress.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Feliz 08 op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Feliz 08 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De computer van Feliz 08 is voorzien van een wachtwoord, een firewall, de website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden en de telefoon van Feliz 08 die voor scans wordt gebruikt is tevens voorzien van een wachtwoord.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Feliz 08 beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Feliz 08 met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt van deze rechten gebruik maken door te mailen naar info@feliz08.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over Feliz 08 met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@feliz08.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via de volgende link: Klacht indienen bij de AP.